โรงเรียนบ้านฉางหลาง
หมู่ที่ 5  ตำบลไม้ฝาด   อำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 92150
เบอร์โทรศัพท์ 075829991 โทรสาร -
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสุทธินันท์ หมายพรหม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : พลศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0972395066
อีเมล์ : suttinan097239@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล